Δραστηριότητες

Πάνω από 300 ομιλίες,
4 Διεθνή Συνέδρια, 11 Εκθέσεις,
αρχαιογνωστικές επισκέψεις
και άλλα