3ο Διεθνές Συνέδριο
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας,
ΑΘήνα 2024

Μετά το ουσιαστικό πέρας της πανδημίας, το Δ.Σ. της Εταιρείας Διερεύνησης της Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας (ΕΔΑΒυΤ) ανακοινώνει την διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2024, από κοινού με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ της Θεσσαλονίκης.

Παρακολουθείστε τις σχετικές ανακοινώσεις για το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων του Συνεδρίου και κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στις ανακοινώσεις που κυκλοφόρησαν για την διεξαγωγή του 3ου Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας αναφέρεται, εκ παραδρομής, ως χρονολογία υποβολής του πλήρους κειμένου της εργασίας ο μήνας Ιούνιος αντί του Αυγούστου. Παρακαλούμε σημειώσατε, επομένως, ότι η τελική ημερομηνία υποβολής του πλήρους κειμένου είναι η 30η Αυγούστου 2024. Ζητούμε συγνώμη για την σύγχυση που προκλήθηκε. Σημειωτέον ότι δεν χρειάζεται να τηρηθεί η περιοριστική χρονολογία (10 Φεβρουαρίου) εγγραφής στο Συνέδριο, η οποία είναι ενδεικτική (βλ. 2η Ανακοίνωση).

3rd International Conference
Ancient Greek and Byzantine Technology,
Athens 2024

After the end of the pandemic, the Board of Directors of the Association for Research on Ancient Greek and Byzantine Technology (EDAByT, formerly EMAET) announces the organisation of the 3rd International Conference on Ancient Greek Technology in Athens, November 2024, in collaboration with NOESIS Science Center and Museum of Technology of Thessaloniki.

Follow the announcements on the content and timetable of the Conference’s activities and download the accompanying documents:

IMPORTANT CORRECTION
The Announcements for the organization of the 3rd International Conference on Ancient Greek and Byzantine Technology that have been circulated mention, erroneously, as deadline for the submission of full text of papers the of month June instead of August. Please note, therefore, that the final date for the submission of full text of papers is the 30th of August 2024. We apologize for any inconvenience this may have caused. Please note that the deadline for the registration to the Conference (February 10) is indicative and not restrictive (see 2nd Announcement).